ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ХХК-ИЙН ЗАХИРГАА, ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН ХОЛБООНЫ ХООРОНД БАЙГУУЛСАН 2014-2015 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАМТЫН ГЭРЭЭ

      2 дугаар бүлгийн 2.5 дахь “Компанид 20 ба түүнээс дээш жил ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрх нь үүссэн ажилтан, ҮО, ХХ, МШӨ-ний улмаас ХЧА-ын хувь тогтоолгож буй ажилтны төрсөн нэг хүүхдийг өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу мэргэжлийг залгамжлуулах зорилгоор мэргэжил, эрүүл мэндээр тэнцвэл туршилтын 6 сар хүртэлх хугацаанд ажиллуулж шаардлага хангасан тохиолдолд ажлын байраар хангана” заалтын дагуу шинээр ажилд орогсдын жагсаалт

     2014 оны 9-р сар
     2014 оны 10-р сар
     2014 оны 11-р сар