Хуулиуд

    Авлигатай тэмцэх газрын цахим хуудас

     Авлигын эсрэг хууль

     Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,
     ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

     Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,
     ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль - 100_asuult_hariult

     Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх,
     мэдээлэл өгөх журам

"Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК-ийн журмууд

     "Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК-ийн журам батлах тухай
    
      Хөдөлмөрийн дотоод журам

      Хүний нөөцийн хэлтсийн журам

      Иргэдийг ажилд авах журам

     Ажилтныг сэлгэн ажиллуулах журам

     Иргэнийг "Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК-д хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллуулах журам

     Удирдах ажилтан, мэргэжилтнийг сургах журам

     Оны шилдэг ажилтныг шалгаруулах, урамшуулах журам

     Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн журам

     Бүтээмжийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам

     Ажилтны мэргэжлийн ур чадварын түвшин тогтоох журам

     Ажилтанд нэг удаагийн шагнал олгох журам

     Эрүүл мэндийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам

     Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаа явуулах журам

     Соёл урлагийн үйл ажиллагаа явуулах журам

     Ахмад настанд тэтгэврийн нэмэгдэл олгох, дэмжлэг үзүүлэх журам

     Ажилтан, ахмад настанд эмчилгээний тусламж олгох журам

     ҮО,ХХ,МШӨ-ний улмаас ХЧА-ын хувь тогтоолгосон хүмүүст нөхөн төлбөр олгох, эмчилгээний тусламж,
      үйлчилгээ үзүүлэх журам

     Ажилтанд нэг удаагийн буцалтгүй мөнгөн тусламж олгох журам

     Ажилтанд хүүхдийнх нь сургалтын төлбөрт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам

     Нийгмийн дэмжлэгийн сангийн журам

     Ажилтанд монгол гэр олгох журам

      “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-д ашиглагдаж байгаа эдийн засгийн үр ашиггүй болсон зарим үндсэн хөрөнгө,
     авто тээврийн хэрэгслийг худалдах журам


     Ажилтанд халуун хоолоор үйлчлэх журам

     “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-д хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, ажилтанд олгох журам